Walne zebranie Klubu Przewodników

Zarząd Klubu Przewodników Turystycznych przy Oddziale Bialskim PTTK w Lądku-Zdroju zaprasza na Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze
w dniu 14 marca 2014 r. o godz. 17-tej 
do DW "Rybniczanka" przy ul. Paderewskiego 5.

 

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie i powitanie
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad
3. Ustalenie prawomocności zebrania
4. Uchwalenie porządku obrad
5. Merytoryczne i finansowe sprawozdanie Zarządu
6. Dyskusja
7. Absolutorium dla zarządu – uchwalenie lub nieuchwalenie
8. Wybory nowego zarządu
9. Plany na 2014 – omówienie już podjętych działań, nowe propozycje.
10. Sprawy różne.
11. Podjęcie uchwały
12 Zakończenie.

Z turystycznym pozdrowieniem

Małgorzata Bednarek